บล็อค URL Request ด้วย htaccess ของ apache

By | 15/12/2013

เอาไว้สำหรับ deny url request ที่เราไม่ต้องการให้ client request เข้ามา


<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*(test.php\?q=RANDOMTEXT=&tl=The/path/ends).* [NC]
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
</IfModule>


<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(RANDOMTEXT=&tl=The/path/ends).* [NC]
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
</IfModule>

Ref : https://forums.digitalpoint.com/threads/how-to-block-a-specific-query-string-url-via-htaccess.2644492/

ใส่ความเห็น