ใช้ IPTable forward package แบบเร่งด่วน

By | 28/07/2013

เหมาะสำหรับ Server ที่ติดตั้งเป็น VPS และมี IP หลายๆ Classs

เพิ่ม config นี้เข้าไปใน /etc/sysctl.conf (หากยังไม่มี)
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.all.proxy_arp = 1

แล้วสั่งตามนี้
iptables -A FORWARD -i vmbr0 -o vmbr1 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i vmbr1 -o vmbr0 -j ACCEPT

อธิบาย คือ Forward Package กลับไปกลับมาแค่นั้นเองครับ

ใส่ความเห็น