คำสั่งที่จำเป็นเมื่อใช้ pve

By | 08/04/2019

1.การแปลงไฟล์ virtual disk raw to qcow2

qemu-img convert -p -O qcow2 /var/lib/vz/images/200/vm-200-disk-1.raw /var/lib/vz/images/200/vm-200-disk-1.qcow2

2.การ Clone disk ทั้งก้อนขึ้น pve

dd if=/dev/sda | ssh root@proxmox dd of=/var/lib/vz/images/vmid/diskname.raw

https://pve.proxmox.com/wiki/Migration_of_servers_to_Proxmox_VE

3.การเพิ่ม virtual disk ที่มีอยู่แล้วเข้า vm config file

qm set 600 –scsi0 pvedir:600/vm-600-disk-1.raw

https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html#_importing_virtual_machines_and_disk_images

4.การ import disk กรณีต้องการ convert ด้วย (ไม่แนะนำกับไฟล์ vmdk ขนาดมากกว่า 40GB ที่ย้ายมาจาก ESXi ควรใช้การ clone จะไม่ทำให้ไฟล์เสียหาย)

qm importdisk 104 CentOS6_host-esxi-40gb.vmdk storage_name –format qcow2

ใส่ความเห็น