ความแตกต่างของ Object Type ต่างๆ ใน Python เช่น Numbers, Strings หรือ None

By | 15/01/2018

ที่มา http://www.bogotobogo.com/python/python_numbers_strings.php

Object Type Example literals/creation
Numbers 1234, 3.1415, 3+4j, Decimal, Fraction
Strings ‘python’, “Jupiter’s”, b’a\x01c’
Lists [1, [2, ‘three’], 4]
Dictionaries {‘Apple’: ‘iPhone’, ‘Google’: ‘Android’}
Tuples {1, ‘php’, 3, ‘Y’}
Files myFile = open(‘java’, ‘r’)
Sets set(‘xyz’), {‘x’, ‘y’, ‘z’}
Other core types Booleans, types, None
Program unit types Functions, modules, classes
Implementation related types Compiled code, stack tracebacks

ใส่ความเห็น