แก้ปัญหา Output: vzquota : (error) Quota on syscall for id 1: File exists

By | 27/09/2013

Internal error: Command ‘vzctl create 1 –ostemplate centos-6-x86_64 –config vswap-4g’ execution failed with code 60
Output: vzquota : (error) Quota on syscall for id 1: File exists
vzquota : (error) Native quota is already running for this partition.
vzquota on failed [3]
Creating container private area (centos-6-x86_64)
vzquota : (error) Quota is not running for id 1
vzquota : (error) Quota on syscall for id 1: File exists
vzquota : (error) Native quota is already running for this partition.
vzquota on failed [3]
Destroying container private area: /vz/private/1
Creation of container private area failed

วิธีแก้
ทำการเพิ่ม usrquota ในไฟล์ /etc/fstab ที่ partition / (root partition)

root@pishitvz[/]# cat /etc/fstab
LABEL=/1 / ext3 defaults,usrquota 1 1
LABEL=/boot1 /boot ext3 defaults 1 2
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
LABEL=SWAP-hde2 swap swap defaults 0 0
/usr/tmpDSK /tmp ext3 defaults,noauto 0 0
/tmp /var/tmp ext3 defaults,bind,noauto 0 0
root@pishitvz[/]#

ลองสั่ง start หรือ create vm อีกทีครับ

ใส่ความเห็น