ใช้คำสั่ง dd สร้างไฟล์ขนาด 1MB ไว้ทดสอบระบบ

By | 24/10/2013

พอดีได้ติดตั้ง mod_bw แต่หาไฟล์ทดสอบระบบไม่ได้ก็เลยใช้วิธีนี้เลยก็แล้วกัน แม่นกว่า

dd if=/dev/zero of=file_to-create bs=1k count=1000

count = 1000 บล็อก ของ 1KB จะได้ไฟล์ประมาณ 1MB

ตัวอย่าง
[root@www01 public_html]# dd if=/dev/zero of=file_1MB bs=1k count=1000
1000+0 records in
1000+0 records out
1024000 bytes (1.0 MB) copied, 0.00489355 s, 209 MB/s
[root@www01 public_html]#

ใส่ความเห็น