แปลงไฟล์ binary เป็น hex บน Linux

By | 25/09/2013

ใช้คำสั่ง xxd

ทดลองใช้คำสั่ง xxd แปลงไฟล์ binary เป็นไฟล์ hex

xxd -g 1 file.bin > file.hex

ใช้คำสั่ง xxd แปลงไฟล์ hex กลับคืนเป็นไฟล์ binary

xxd -r file.hex > file.bin

One nice little thing that xxd does is to produce a C static array definition, very convenient for embedding resource files

xxd -i file.bin

Credit : http://delog.wordpress.com/2011/09/22/edit-binary-files-in-linux/

ใส่ความเห็น