แตกไฟล์ rar บน linux server น่าจะได้ใช้บ่อย

By | 31/12/2011

เนื่องจากบางที ดาวน์โหลดไฟล์ script ต่างๆ มาแล้ว บางทีคนที่เค้าอัพโหลดก็บีบไฟล์ไว้ ต่างก็มีหลากหลาย นามสกุล แต่หลักๆ ที่เราๆ ใช้กันอยู่ก็จะมี .zip, .rar, .tar.gz ยังมีอีกเยอะครับ พอดีผมจำได้แค่นี้ครับ ^^
บางทีโหลดมาแล้วได้ .zip เราก็สั่ง unzip ได้เลยเพราะ ตอนลง linux เค้าก็ลงให้เราแล้วเสร็จสับครับ เหมือนกันกับ tar ก็มีอยู่แล้ว… แล้วเราจะบรรยายทำไมให้เสียเวลา เรามีเริ่มๆ กันเลยดีกว่าครับ

1. ดาวน์โหลด rar for linux ก่อน ในที่นี้ผมติดตั้งบน CentOS 5.4 64 bit ครับ
wget http://mirror.pishit.com/bps/tools/rarlinux-x64-3.8.0.tar.gz

2. แตกไฟล์ออกมาครับ
tar -zxvf rarlinux-x64-3.8.0.tar.gz

3. นำโปรแกรมไปไว้ /sbin โดยการ copy ง่าย มากๆ เพื่อที่เราจะได้ใช้งาน ง่ายๆ ครับ
cp rar/rar_static /sbin/unrar

4. chmod 700 เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ครับ
chmod 700 /sbin/unrar

5. มดลองสั่ง # unrar ดูครับ ถ้าขึ้นแบบด้านล่างก็ใช้งานได้แล้วครับ วิธีใช้ก็ด้านล่างเลยครับ

[root@sv1 ~]# unrar

RAR 3.80 Copyright (c) 1993-2008 Alexander Roshal 16 Sep 2008
Shareware version Type RAR -? for help

Usage: rar
< @listfiles...>


a Add files to archive
c Add archive comment
cf Add files comment
ch Change archive parameters
cw Write archive comment to file
d Delete files from archive
e Extract files to current directory
f Freshen files in archive
i[par]= Find string in archives
k Lock archive
l[t,b] List archive [technical, bare]
m[f] Move to archive [files only]
p Print file to stdout
r Repair archive
rc Reconstruct missing volumes
rn Rename archived files
rr[N] Add data recovery record
rv[N] Create recovery volumes
s[name|-] Convert archive to or from SFX
t Test archive files
u Update files in archive
v[t,b] Verbosely list archive [technical,bare]
x Extract files with full path


– Stop switches scanning
ad Append archive name to destination path
ag[format] Generate archive name using the current date
ap Set path inside archive
as Synchronize archive contents
av Put authenticity verification (registered versions only)
av- Disable authenticity verification check
c- Disable comments show
cfg- Disable read configuration
cl Convert names to lower case
cu Convert names to upper case
df Delete files after archiving
dh Open shared files
ds Disable name sort for solid archive
dw Wipe files after archiving
e[+] Set file exclude and include attributes
ed Do not add empty directories
en Do not put ‘end of archive’ block
ep Exclude paths from names
ep1 Exclude base directory from names
ep3 Expand paths to full including the drive letter
f Freshen files
hp[password] Encrypt both file data and headers
id Disable messages
ierr Send all messages to stderr
ilog[name] Log errors to file (registered versions only)
inul Disable all messages
isnd Enable sound
k Lock archive
kb Keep broken extracted files
m<0..5> Set compression level (0-store…3-default…5-maximal)
mc Set advanced compression parameters
md Dictionary size in KB (64,128,256,512,1024,2048,4096 or A-G)
ms[ext;ext] Specify file types to store
n Include only specified file
n@ Read file names to include from stdin
n@ Include files in specified list file
o[+|-] Set the overwrite mode
ol Save symbolic links as the link instead of the file
or Rename files automatically
ow Save or restore file owner and group
p[password] Set password
p- Do not query password
r Recurse subdirectories
r0 Recurse subdirectories for wildcard names only
rr[N] Add data recovery record
rv[N] Create recovery volumes
s[,v[-],e] Create solid archive
s- Disable solid archiving
sc[obj] Specify the character set
sfx[name] Create SFX archive
si[name] Read data from standard input (stdin)
sl Process files with size less than specified
sm
Process files with size more than specified
t Test files after archiving
ta Process files modified after in YYYYMMDDHHMMSS format
tb
Process files modified before in YYYYMMDDHHMMSS format
tk Keep original archive time
tl Set archive time to latest file
tn

ใส่ความเห็น