แก้ปัญหา D-Bus library appears to be incorrectly set up; failed to read machine uuid: Failed to open “/var/lib/dbus/machine-id”

By | 19/09/2013

ERROR :
D-Bus library appears to be incorrectly set up; failed to read machine uuid: Failed to open “/var/lib/dbus/machine-id”: No such file or directory

วิธีแก้ :
dbus-uuidgen > /var/lib/dbus/machine-id

Credit http://www.torkwrench.com/2011/12/16/d-bus-library-appears-to-be-incorrectly-set-up-failed-to-read-machine-uuid-failed-to-open-varlibdbusmachine-id/

ใส่ความเห็น