วิธีซ่อน cursor บน raspberry pi (kios)

By | 20/03/2020

เปิดไฟล์ /etc/lightdm/lightdm.conf
ทำการเพิ่มค่านี้เข้าไปในลำดับของ [LightDM] และ [Seat:*] แล้วบันทึก เสร็จแล้ว reboot

xserver-command=X -nocursor

ใส่ความเห็น