ลง Python Twisted บน CentOS 6

By | 19/03/2016

yum update
yum install python-zope-interface python-devel -y
yum groupinstall “Development Tools”
wget http://twistedmatrix.com/Releases/Twisted/12.1/Twisted-12.1.0.tar.bz2
tar jxvf Twisted-12.1.0.tar.bz2
cd Twisted-12.1.0.tar.bz2
python setup.py install

ใส่ความเห็น