ย้าย Repo CentOS 8.x ไป Vault

By | 25/01/2024

ก่อนจะไม่มี Repo CentOS 8.x ให้ใช้สะดวก ๆ แนะนำ Upgrade ไป CentOS Streem ให้เสร็จไว้เลยจะดีกว่าครับ แต่ถ้ายังไม่ได้อัพก็แก้ตามนี้ไปก่อน

sed -i 's/^mirrorlist/#mirrorlist/g' /etc/yum.repos.d/CentOS-*
sed -i 's|#baseurl=http://mirror.centos.org|baseurl=http://vault.centos.org|g' /etc/yum.repos.d/CentOS-*

ใส่ความเห็น