ฟังก์ชัน scanf( )

By | 29/08/2014

scanf(control  string, argument  list);

 

โดยที่
control  string  คือ  รหัสรูปแบบข้อมูล (format code)  โดยจะต้องเขียนอยู่ภายใต้เครื่องหมาย  “……..”  (double  quotation)

argument list คือ  ชื่อตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลโดยจะต้องใช้เครื่องหมาย  &  (ampersand)  นำหน้าชื่อตัวแปร  ยกเว้นตัวแปรชนิด  string  ไม่ต้องมีเครื่องหมาย  &  นำหน้าชื่อ  ถ้ามีตัวแปรมากกว่า  1  ตัวแปร  ให้ใช้เครื่องหมาย  ,  (comma)  คั่นระหว่างตัวแปรแต่ละตัว
ตารางที่  3.1  แสดงรหัสแบบข้อมูล  ที่สามารถใช้ในฟังก์ชัน  scanf( )

รหัสรูปแบบ
(format  code)

ความหมาย

%c

  ใช้กับข้อมูลชนิดตัวอักขระตัวเดียว  (single  character :  char)

%d

  ใช้กับข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม (integer : int)  โดยสามารถใช้กับตัวเลขฐาน  10  เท่านั้น

%e

  ใช้กับข้อมูลชนิดตัวเลขจุดทศนิยม  (floating  point : float)

%f, %lf

ใช้กับข้อมูลชนิด  float  และ  double  ตามลำดับ

%g

ใช้กับข้อมูลชนิด  float

%h

ใช้กับข้อมูลชนิด  short  integer

%l

ใช้กับข้อมูลชนิด  int  โดยใช้กับตัวเลขฐาน 8, ฐาน 10 และฐาน 16

%o

ใช้กับข้อมูลชนิด  int  โดยสามารถใช้กับตัวเลขฐาน  8  เท่านั้น

%u

ใช้กับข้อมูลชนิด  unsigned  int  โดยใช้กับตัวเลขฐาน  10  เท่านั้น

%x

ใช้กับข้อมูลชนิด  int  โดยสามารถใช้กับตัวเลขฐาน  16  เท่านั้น

%s

ใช้กับข้อมูลชนิด  string

ที่มา  :  Gottfried, S. Byron, 1990 : 481.
http://e-learning.snru.ac.th/els/program1/lesson3/page3_1.html

ใส่ความเห็น