บันทึก lab ทำ vpn บน linux ubuntu 18.04

By | 26/01/2021

ผลทดสอบ iperf ** TUN คือทดสอบผ่าน vpn ** Direct คือทดสอบผ่าน sw วิ่งตรง

ไฟล์ wg0.conf ฝั่ง node1 (server)

[Interface]
Address = 192.168.5.1/24
SaveConfig = true
ListenPort = 31194
PrivateKey = cBRd8MhXckz5ZnNRvk8F+r0558sfJlI0YdJ7ZQfWqUM=

[Peer]
## client public key
PublicKey = hM/J1IVUns1F4gWjA11pOPq6uDmlYsSq0o7JWCQ02C4=

## client VPN IP
AllowedIPs = 192.168.5.2/32

ไฟล์ wg0.conf ฝั่ง node2 (client)

[Interface]
## client private key
PrivateKey = sKVVArGeo75fCkskltZc8WRIi9fPQ3SPLXmrr8uBp3M=

## client ip address
Address = 192.168.5.2/24

[Peer]
## server public key
PublicKey = qdjdqh2+N3DEMDUDRob8K3b+9BZFJbT59f+rBrl99zM=

## ip route on client
AllowedIPs = 192.168.5.0/24

## server public ip
Endpoint = 222.222.222.222:31194

##  Key connection alive
PersistentKeepalive = 15

บันทึก lab ทำ vpn บน linux ubuntu 18.04 64bit เป็น vpn ทำงานผ่าน layer 3 ดังนั้นไม่รองรับ bridge (แต่มันก็มีวิธีทำอยู่) และทำการทดสอบ iperf ถือว่าเร็วดีมาก

ใส่ความเห็น