ทำ index ให้กับ OpenCart

By | 24/09/2019
opencart picture

— Add these to speed up OpenCart

ALTER TABLE `oc_product` ADD INDEX(`date_available`, `status`);
ALTER TABLE `oc_product` ADD INDEX(`status`);
ALTER TABLE `oc_url_alias` ADD UNIQUE(`query`);
ALTER TABLE `oc_product_to_store` ADD INDEX(`store_id`);
ALTER TABLE `oc_category_path` ADD INDEX(`path_id`, `category_id`);
ALTER TABLE `oc_category_path` ADD INDEX(`category_id`, `path_id`);
ALTER TABLE `oc_product_description` ADD INDEX(`language_id`);
ALTER TABLE `oc_category` ADD INDEX (`parent_id`, `status`, `sort_order`);
ALTER TABLE `oc_category` ADD INDEX(`sort_order`);
ALTER TABLE `oc_product_to_category` ADD INDEX (`category_id`);
ALTER TABLE `oc_category_description` ADD INDEX (`language_id`);
ALTER TABLE `oc_category_to_store` ADD INDEX (`store_id`);
ALTER TABLE `oc_product_attribute` ADD INDEX (`attribute_id`), ADD INDEX (`language_id`);
ALTER TABLE `oc_product` ADD INDEX (`manufacturer_id`);
ALTER TABLE `oc_setting` ADD INDEX(`store_id`);
ALTER TABLE `oc_review` ADD INDEX(`status`, `product_id`);
ALTER TABLE `oc_extension` ADD INDEX(`type`);
ALTER TABLE `oc_tag_cloud` ADD INDEX( `language_id`, `store_id`);

https://gist.github.com/mitio/c8faccee3cafedb1d818

ใส่ความเห็น