ทดสอบ I/O Disk Speed VPS (Write Benchmark)

By | 15/06/2013

วิธีการทดสอบว่า VPS หรือ Server Linux ของคุณมีความเร็วในการเขียน (write) ข้อมูลลง Disk มีความเร็วสุงสดเท่าไร มาดูกันครับ

ให้สั่งตามนี้ครับ

dd if=/dev/zero of=file-test bs=64k count=16k conv=fdatasync && rm -rf file-test

ผลที่ได้

16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 84.3708 seconds, 12.7 MB/s

Speed ที่ได้คือ 12.7 MB/s ค่านี้เป็นผลทดสอบกับ Server เล็ก ๆ กับเครื่อง HDD เก่า ๆ เมื่อนานมาแล้วนะครับ สมัยนี้ความเร็วของ SSD Idle ก็ 400MB/s UP แล้วครับ

เพิ่มเติม อีกคำสั่งทดสอบการ เขียน ได้ มาจากเว็บบอร์ดต่างประเทศครับ

dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=4096 conv=fdatasync,notrunc status=progress oflag=direct

เพิ่มเติม อีกคำสั่งทดสอบการ อ่าน

dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=4096 status=progress iflag=direct

ที่มา: https://www.mysterydata.com/how-to-check-disk-i-o-speed-via-this-simple-command/

ใส่ความเห็น