ติดตั้ง VNC Server บน CentOS 6

By | 15/03/2012
[root@dlp ~]#
yum -y install tigervnc-server
[root@dlp ~]#
su - cent
# switch to a user you'd like to config VNC

[cent@dlp ~]$
vncpasswd
# set VNC password

Password:
# input

Verify:
# confirm

[cent@dlp ~]$
vncserver :1
# start

xauth: creating new authority file /home/cent/.Xauthority
New 'dlp.server.world:1 (cent)' desktop is dlp.server.world:1
Creating default startup script /home/cent/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /home/cent/.vnc/xstartup
Log file is /home/cent/.vnc/dlp.server.world:1.log
[cent@dlp ~]$
vncserver -kill :1
# stop

Killing Xvnc process ID 2187
[cent@dlp ~]$
vi /home/cent/.vnc/xstartup
#
twm &
# last line: make it comment

exec gnome-session &
# run Ghome
# run with diplay number '1', screen resolution '800x600', color depth '24'

[cent@dlp ~]$
vncserver :1 -geometry 800x600 -depth 24

ใส่ความเห็น