ติดตั้ง spamassassin บน DirectAdmin

By | 14/05/2013

Copy & Paste โลด

/usr/local/directadmin/scripts/spam.sh
yum install perl-Digest* perl-Mail* perl-IP* perl-Net* perl-IO perl-Compress* perl-LWP* perl-HTTP* perl-Encode* perl-ExtUtils perl-NetAddr* perl-Razor2* -y –skip-broken
/usr/bin/spamd -d -c -m 15

ใส่ความเห็น