ติดตั้งและใช้งาน vzdump บน OpenVZ

By | 30/12/2016

ติกตั้ง vzdump ด้วย yum install

Create /etc/yum.repos.d/solusvm.repo with the following content:

[soluslabs]
name=Soluslab Repo
#baseurl=http://repo.soluslabs.com/centos/$releasever/os/$basearch
mirrorlist=http://repo.soluslabs.com/centos/mirrors-soluslabs
gpgcheck=0
enabled=1

then run yum install vzdump rsync and you’re set.

Creating A Backup Of A VM

vzdump –compress –snapshot 101

หรือ

vzdump –compress –suspend 101

Restoring A VM

vzdump –restore /home/vzdump-102.tgz 102

ที่มา

https://www.howtoforge.com/clone-back-up-restore-openvz-vms-with-vzdump

Install vzdump using yum on CentOS

ใส่ความเห็น