ตัวอย่าง Shell script Loop lists text in file

By | 19/04/2014

for i in `awk ‘{ print $0 }’ list.txt`; do { echo $i; }; done;

ใส่ความเห็น