ดูขนาดของ Directory ใน Linux ด้วยคำสั่ง du

By | 24/06/2012

ใช้คำสั่ง du
มี 2 option ดังนี้
– h
–max-depth=N

วิธีสั่ง
# du -h –max-depth=1 /

ส่วนที่เป็นตัวเลข 1 ก็คือ level ของ dir
ปกติสั่ง du -h เฉยๆ มันจะแสดง ถึงไฟล์ ยาวๆ รกหน้าจอ เลยจึงต้องใ้ช้ –max-depth=1

ใส่ความเห็น