คำสั่งเช็ค Speedtest บน Linux Server ด้วย Python Script

By | 31/05/2014

Credit : Matt Martz
Profile : https://github.com/sivel

มาเริ่มกันเลยครับ Secure Shell เข้า Server  ของคุณจากนั้นสั่งตามนี้ครับ
[cc lang=”c”]git clone https://github.com/sivel/speedtest-cli.git
cp speedtest-cli/speedtest.py /usr/bin/speedtest-cli
chmod a+x /usr/bin/speedtest-cli
[/cc]
เสร็จขั้นตอนการติดตั้ง Script ครับ
ต่อมาคือวิธีใช้ครับ สั่ง

[cc lang=”c”]speedtest-cli -h
usage: speedtest-cli [-h] [–no-download] [–no-upload] [–bytes] [–share]
[–simple] [–csv] [–csv-delimiter CSV_DELIMITER]
[–csv-header] [–json] [–list] [–server SERVER]
[–mini MINI] [–source SOURCE] [–timeout TIMEOUT]
[–secure] [–no-pre-allocate] [–version]

Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net.
————————————————————————–
https://github.com/sivel/speedtest-cli

optional arguments:
-h, –help show this help message and exit
–no-download Do not perform download test
–no-upload Do not perform upload test
–bytes Display values in bytes instead of bits. Does not
affect the image generated by –share, nor output from
–json or –csv
–share Generate and provide a URL to the speedtest.net share
results image, not displayed with –csv
–simple Suppress verbose output, only show basic information
–csv Suppress verbose output, only show basic information
in CSV format. Speeds listed in bit/s and not affected
by –bytes
–csv-delimiter CSV_DELIMITER
Single character delimiter to use in CSV output.
Default “,”
–csv-header Print CSV headers
–json Suppress verbose output, only show basic information
in JSON format. Speeds listed in bit/s and not
affected by –bytes
–list Display a list of speedtest.net servers sorted by
distance
–server SERVER Specify a server ID to test against
–mini MINI URL of the Speedtest Mini server
–source SOURCE Source IP address to bind to
–timeout TIMEOUT HTTP timeout in seconds. Default 10
–secure Use HTTPS instead of HTTP when communicating with
speedtest.net operated servers
–no-pre-allocate Do not pre allocate upload data. Pre allocation is
enabled by default to improve upload performance. To
support systems with insufficient memory, use this
option to avoid a MemoryError
–version Show the version number and exit[/cc]

ลองสั่งทดสอบความเร็วด้วย cammand line
[cc lang=”c”]$ speedtest-cli –share # –share คือเมื่อทดสอบเสร็จเราก็จะได้ output แบบเป็น url รูปไปให้คนอื่นได้ดูด้วย[/cc]
ตัวอย่าง
[cc lang=”c”]$ speedtest-cli –share –server=4347 # –server=ID ก็คือ เลือก server ที่ต้องการทดสอบครับ (ผม list ไว้ให้แล้วด้านล่างเฉพาะบ้านเรานะ)
Retrieving speedtest.net configuration…
Retrieving speedtest.net server list…
Testing from CAT Telecom public company Ltd (xxx.xxx.xxx.xxx)…
Hosted by cattelecom (Bangkok) [148.42 km]: 19.709 ms
Testing download speed………………………………….
Download: 28.55 Mbits/s
Testing upload speed…………………………………………..
Upload: 26.54 Mbits/s
Share results: http://www.speedtest.net/result/xxxxxxxxx.png
[/cc]
รายการ Server ID ของ Bangkok

[cc lang=”c”]2459) SBN (Bangkok, Thailand) [148.42 km]
3855) dtac trinet (Bangkok, Thailand) [148.42 km]
3147) AIS (Bangkok, Thailand) [148.42 km]
4250) TSAlive Network (Bangkok, Thailand) [148.42 km]
1219) STS Group (Bangkok, Thailand) [148.42 km]
4222) Shama Thunder (Bangkok, Thailand) [148.42 km]
4347) cattelecom (Bangkok, Thailand) [148.42 km][/cc]

One thought on “คำสั่งเช็ค Speedtest บน Linux Server ด้วย Python Script

 1. somyot

  ถ้า Site งานผมมี 3 Wan หละ
  Wan 1 – True 16M/1M
  Wan 2 – CAT 30M/3M
  Wan 3 – 3BB 20M/3M อย่างชุดคำสี่งข้างบนมันเฉลี่ยน ถ้าต้องการเช็คแต่ละ “Wan พอมีชุดคำสั่งรึเปล่าครับ
  จะได้สะดวกเวลาเฃ็๋คอะครับ ไม่ต้องถอดกสาย Lan ออกที่ละ Wan หรือ Disable ที่ละ Wan
  บางทีมันไม่สะดวก เพราะไม่ได้อยู่หน้า ๅSIte งาน อะครับ
  จาก สมยศ / Hybrfid 083-613-7391

ใส่ความเห็น