การใส่ ข้อความต้อนรับ[Banner] ก่อนและหลังทำการ SSH Login [Linux]

By | 23/03/2012

การใส่ข้อความต้อนรับก่อน SSH เข้า Server
สร้างไฟล์สำหรับเก็บ text banner ก่อนดังนี้

# touch /root/ssh_text_banner # ใส่ข้อความที่ต้องการลงไปเก็บในไฟล์ ssh_text_banner ได้เลย
# echo 'Banner /root/ssh_text_banner' >> /etc/ssh/sshd_config
# service sshd restart

การใส่ข้อความต้อนรับหลัง SSH เหมือนเข้า Debian ครับ
สำหรับ OS Linux CentOS จะมีไฟล์ว่างๆ ไว้แล้วครับเราใสเข้าไปได้เลย

# echo "Wellcom Admin 555" > /etc/motd
# service sshd restart

ลองทดสอบก็จะเห็นข้อแตกต่างแล้วครับ

ใส่ความเห็น