การทำ Auto mount on boot จาก nfs server บน Linux

By | 26/02/2012

สร้างที่สำหรับ mount (ทำบน client)

mkdir /mnt/data1

ตั้งค่า /etc/fstab ดังนี้

10.10.10.1:/mnt/data1 /mnt/data1 nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr 0 2

ใส่ความเห็น