วิธีการเข้าถึงข้อมูลในไฟล์ img ของ raspberry pi บน Linux

By | 02/05/2020

เรามีไฟล์ img ชื่อ backup.img เป็นไฟล์ที่โฟลดออกมาจาก SD Card บน RPi
สั่งตามนี้

fdisk -lu backup.img
mount -t auto -o loop,offset=$((94208*512)) backup.img /mnt

เสร็จเรียบร้อย จากนั้นเราสามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลใน /mnt ได้แล้วครับ

ใส่ความเห็น