การใช้งานคำสั่ง nmap บน Linux

By | 24/05/2011

ถ้ายังสั่งไม่ได้ให้ติดตั้งก่อนนะครับ
yum install nmap แค่นี้ครับ

ใช้ ping แบบกวาดทั่วไป
เป็นกระบวนการ ping ที่สามารถ ping เครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลาย ๆ เครื่องในครั้งเดียว ซึ่งใช้คำสั่งดังนี้:
#nmap -sP 192.168.1.*
ใช้ ping โดยใช้ TCP
#nmap -PT[port_number] host เช่น
#nmap -PT6000 192.168.1.1

ใช้สแกนพอร์ตแบบ TCP-Connect
#nmap -sT 192.168.1.1

ใช้สแกนแบบ TCP SYN
#nmap -sS 192.168.1.1

ใช้สแกนแบบ Source Port
#nmap -sS -g 192.168.1.1

ใช้ทำ FIN Scan
#nmap -sF 192.168.1.1

ใช้ทำ Reverse Ident Scans
#nmap -I -sS -p 80 192.168.1.1

ใช้ทำ XMAS Scan
#nmap -sX 192.168.1.1

การทำ NULL SCAN
#nmap -sN 192.168.1.1

การทำ RPC Scan
#nmap -sR 192.168.1.1

IP Protocol Scan
#nmap -sO 192.168.1.1

การทำ ACK Scan
#nmap -sA target_address

การทำ UDP Port Scan
#nmap -sU 192.168.1.1

การสำรวจประเภทของระบบปฏิบัติการที่ใช้
#nmap -o 192.168.1.1

ใส่ความเห็น