การแก้ไขเมื่อ mariadb หรือ mysql ไม่ load my.cnf (DirectAdmin)

By | 09/02/2021

เปิดไฟล์ /etc/systemd/system/mysqld.service แล้วมองหา ExecStart ทำการเพิ่ม –defaults-file=/etc/my.cnf เข้าไปดังรูป

vim /etc/systemd/system/mysqld.service

สั่งตามนี้ครับ

systemctl daemon-reload
systemctl restart mysqld

ใส่ความเห็น