เพิ่ม extra mysqldump option ใน DirectAdmin เมื่อเจอ MySQL – mysqldump: Got error: 1016

By | 25/06/2014

Error: MySQL – mysqldump: Got error: 1016: Can’t open file: ‘./exampledb/xxx.frm’ (errno: 24) when using LOCK TABLES

ปัญหา backups บน DirectAdmin แล้ว ERROR 1016
ดูวิธีแก้ปัญหา ที่นี้ http://www.howtoforge.com/mysql-mysqldump-got-error-1016-cant-open-file-errno-24-when-using-lock-tables

ถ้าใช้ DirectAdmin ให้เพิ่ม extra_mysqldump_options=–lock-tables=false ไปที่ directadmin.conf

ใส่ความเห็น