จะติดตั้ง kloxo แนะนำให้สั่งตามนี้ก่อนครับ

By | 22/05/2011

ผมลองมาแล้วเวลาติดตั้ง kloxo จะเร็วกว่าตอนยังไม่สั่งครับ

# rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY*
# yum update -y
# yum groupinstall 'Development Tools' -y
# yum groupinstall 'Development Libraries' -y
# rpm --import http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
# cd /tmp
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm
# rpm -ivh rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm
# yum install ntp httpd mysql-server php php-mysql php-mbstring php-mcrypt phpmyadmin rpm-build gcc mysql-devel openssl-devel cyrus-sasl-devel pkgconfig zlib-devel pcre-devel openldap-devel postgresql-devel expect libtool-ltdl-devel openldap-servers libtool gdbm-devel pam-devel gamin-devel -y
# yum install amavisd-new spamassassin clamav clamd unzip bzip2 unrar perl-DBD-mysql -y
# cd /etc/yum.repos.d/
# wget http://centos.karan.org/kbsingh-CentOS-Extras.repo
# yum --enablerepo=kbs-CentOS-Testing install install php php-devel php-gd php-imap php-ldap php-mysql php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-eaccelerator php-mbstring php-mcrypt php-mhash php-mssql php-snmp php-soap php-tidy curl curl-devel perl-libwww-perl ImageMagick libxml2 libxml2-devel mod_fcgid php-cli httpd-devel -y
# setenforce 0
# cd /root
# yum install -y wget
# wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-install-master.sh
# sh ./kloxo-install-master.sh --db-rootpassword=
# reboot

ใส่ความเห็น