ทำ NAT แบบด่วนจี๊ ด้วย iptables บันทัดเดียว

By | 07/02/2012

ไม่ได้มีความปลอดภัยอะไรนะครับ แค่ให้เครื่อง client ออกเน็ตได้เฉยๆ ครับ เอาด่วนๆ เลยครับ

[cc lang=”c”]iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.1/24 -o eth0 -j MASQUERADE[/cc]

อ่านทำความเข้าใจด้วยนะครับ มาบันทึกไว้เฉยๆ ครับ

ใส่ความเห็น