ลง Python Twisted บน CentOS 6

yum update yum install python-zope-interface python-devel -y yum groupinstall “Development Tools” wget http://twistedmatrix.com/Releases/Twisted/12.1/Twisted-12.1.0.tar.bz2 tar jxvf Twisted-12.1.0.tar.bz2 cd Twisted-12.1.0.tar.bz2 python setup.py install

ใครดีก็ดีตอบ

ใครดีก็ดีตอบ ใครดีก็ดีตอบ ใครชอบก็ตอบแทน ใครร้ายก็ร้ายแสน ให้เหมือนแม้นที่ทำมา ใครเคยได้ยินบ้าง แล้วใครเป็นอย่างนี้บ้าง เดิมข้าพเจ้าก็เป็นคนแบบนี้แหละ แต่ปัจจุบันทำใจได้ระดับหนึ่งแล้ว เราพยายามเปลี่ยนตัวเราใหม่ ให้เป็นอย่างนี้

PHP Config บังคับเชื่อมต่อ MySQL แบบ SET character_set_results ได้

ลักไก่เลยครับ mysql_connect($db_host,$db_username,$db_password,TRUE); mysql_query(“SET character_set_results = ‘utf8′, character_set_client = ‘utf8′, character_set_connection = ‘utf8′, character_set_database = ‘utf8′, character_set_server = ‘utf8′”); เอาไปไว้ในไฟล์ config ที่เอาไว้ connect mysql อย่าลืมแก้ข้อมูลด้วยละครับ ตัว connect คงไม่ได้เข้ารหัสไว้นะ

วิธีเชื่อมต่อ mouse หรือ keyboard สำรองใช้งานใน virtual machine โดยตรง

Shut down the virtual machine that needs the mouse/keyboard. Plug the second mouse/keyboard into your host. Edit your virtual machine’s .vmx file to include the lines below. For more information, see  Locating the virtual machine bundle in VMware Fusion (1007599)usb.generic.allowHID = “TRUE” usb.generic.allowLastHID = “TRUE” Power on your virtual machine. Go to VM > Removable […]

IPTABLES Forward ทราฟฟิก

service iptables stop echo “1″ > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp –dport 21 -j DNAT –to-destination 12.12.12.12 iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp –dport 25 -j DNAT –to-destination 12.12.12.12 iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp –dport 80 -j DNAT –to-destination 12.12.12.12 iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp –dport 443 […]

ซ่อน VMware tools tray icon

Hide VMware tools tray icon In some situations I want to hide the tray icon from VMware Tools.   The way I use to remove / hide the icon is to set the registry entry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware Tools\ShowTray and set this to 0 (REG_DWORD). You can set this in a SCCM/MDT task sequence by using […]

ฟังก์ชัน scanf( )

scanf(control  string, argument  list);   โดยที่ control  string  คือ  รหัสรูปแบบข้อมูล (format code)  โดยจะต้องเขียนอยู่ภายใต้เครื่องหมาย  “……..”  (double  quotation) argument list คือ  ชื่อตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลโดยจะต้องใช้เครื่องหมาย  &  (ampersand)  นำหน้าชื่อตัวแปร  ยกเว้นตัวแปรชนิด  string  ไม่ต้องมีเครื่องหมาย  &  นำหน้าชื่อ  ถ้ามีตัวแปรมากกว่า  1  ตัวแปร  ให้ใช้เครื่องหมาย  ,  (comma)  คั่นระหว่างตัวแปรแต่ละตัว ตารางที่  3.1  แสดงรหัสแบบข้อมูล  ที่สามารถใช้ในฟังก์ชัน  scanf( ) รหัสรูปแบบ (format  code) ความหมาย %c   ใช้กับข้อมูลชนิดตัวอักขระตัวเดียว  (single  character :  char) %d   ใช้กับข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม […]