ทดสอบ I/O VPS

By | 15/06/2013
Spread the love
1
2
3
4
dd if=/dev/zero of=VPStest bs=64k count=16k conv=fdatasync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 84.3708 seconds, 12.7 MB/s

ใส่ความเห็น