ติดตั้ง VNC Server บน CentOS 6

By | 15/03/2012
 [root@dlp ~]# yum -y install tigervnc-server [root@dlp ~]# su - cent # switch to a user you'd like to config VNC  [cent@dlp ~]$ vncpasswd # set VNC password  Password: # input  Verify: # confirm  [cent@dlp ~]$ vncserver :1 # start  xauth: creating new authority file /home/cent/.Xauthority New 'dlp.server.world:1 (cent)' desktop is dlp.server.world:1 Creating default startup script /home/cent/.vnc/xstartup Starting applications specified in /home/cent/.vnc/xstartup Log file is /home/cent/.vnc/dlp.server.world:1.log [cent@dlp ~]$ vncserver -kill :1 # stop  Killing Xvnc process ID 2187 [cent@dlp ~]$ vi /home/cent/.vnc/xstartup # twm & # last line: make it comment  exec gnome-session & # run Ghome # run with diplay number '1', screen resolution '800x600', color depth '24'  [cent@dlp ~]$ vncserver :1 -geometry 800x600 -depth 24 

ใส่ความเห็น