ติดตั้ง python 2.7 และ python-pip บน CentOS 6.x

By | 15/03/2018
Spread the love

สั่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
yum install gcc
cd /usr/src
wget https://www.python.org/ftp/python/2.7.10/Python-2.7.10.tgz
tar xzf Python-2.7.10.tgz
cd Python-2.7.10
./configure
make altinstal
ln -sf /usr/local/bin/python2.7 /usr/bin/py
py -m ensurepip --default-pip

เสร็จเรียบร้อย

ใส่ความเห็น