ตัวอย่าง Python รัน Web Server BaseHTTP/0.3 Python/2.7.9

By | 06/01/2018
Spread the love

รายละเอียดคือใช้ raspberry pi รับ logic input 0/1 จาก arduino แล้วให้รายงานออกผ่านทาง web http เพื่อไม่ให้เปลือง resource และเรียบง่าย จึงไม่ติดตั้ง apache หรือ nginx แต่ใช้ BaseHTTPServer pyhton มารันแทน จากนั้น device ตัวอื่นก็สามารถรับข้อมูลผ่านทาง web http ได้แล้ว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
root@raspberrypi:/var/www/html# cat app.py
#!/usr/bin/env python

#Ref: https://gist.github.com/bradmontgomery/2219997

from BaseHTTPServer import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer
import SocketServer
import time
import RPi.GPIO as GPIO

#sec = ["s1","s2","s3","s4","s5","s6","s7","s8","s9","s10","s11","s12","s13","s14","s15","s16","s17"]
pins = ["18","23","4","17","27","22","10","9","11","0","5","6","13","19","26","14","15"]
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

for i in range(len(pins)):
        GPIO.setup(int(pins[i]),GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)

#for j in range(len(pins)):
#       if GPIO.input(int(pins[j])) == True:
#               pin = pins[j]

class S(BaseHTTPRequestHandler):
    def _set_headers(self):
        self.send_response(200)
        self.send_header('Content-type', 'text/html')
        self.send_header('Access-Control-Allow-Origin', '*')
        self.send_header('Access-Control-Expose-Headers', 'access-control-allow-origin')
        self.end_headers()

    def do_GET(self):
        self._set_headers()
        #pin = "empty"
        ck = 0
        if self.path == "/bcm" :
                for j in range(len(pins)):
                        if GPIO.input(int(pins[j])) == True:
                                #pin = pins[j]
                                self.wfile.write(pins[j])
                                self.wfile.write(" ")
                                ck = 1
                if ck == 0 :
                        self.wfile.write("empty")
                #self.wfile.write(pin)
        else:
                d = open("index.html","r")
                data = d.read()
                self.wfile.write(data)
                d.close()

    def do_HEAD(self):
        self._set_headers()

    def do_POST(self):
        # Doesn't do anything with posted data
        self._set_headers()
        self.wfile.write("<html><body><h1>POST!</h1></body></html>")

def run(server_class=HTTPServer, handler_class=S, port=8080):
    server_address = ('', port)
    httpd = server_class(server_address, handler_class)
    print 'Starting httpd...'
    httpd.serve_forever()

if __name__ == "__main__":
    from sys import argv

    if len(argv) == 2:
        run(port=int(argv[1]))
    else:
        run()

ใส่ความเห็น