ตัวอย่าง PHP run shell script แบบ Real time output

By | 08/04/2018
Spread the love
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
/*
https://stackoverflow.com/questions/1281140/run-process-with-realtime-output-in-php
*/


set_time_limit(0);
#ignore_user_abort();
function disable_ob() {
    // Turn off output buffering
    ini_set('output_buffering', 'off');
    // Turn off PHP output compression
    ini_set('zlib.output_compression', false);
    // Implicitly flush the buffer(s)
    ini_set('implicit_flush', true);
    ob_implicit_flush(true);
    // Clear, and turn off output buffering
    while (ob_get_level() > 0) {
        // Get the curent level
        $level = ob_get_level();
        // End the buffering
        ob_end_clean();
        // If the current level has not changed, abort
        if (ob_get_level() == $level) break;
    }
    // Disable apache output buffering/compression
    if (function_exists('apache_setenv')) {
        apache_setenv('no-gzip', '1');
        apache_setenv('dont-vary', '1');
    }
}


header("Content-type: text/plain");
disable_ob();
echo shell_exec('ping 127.0.0.1');
Category: PHP

ใส่ความเห็น